Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2019. április 12. napjától

A weboldal személyes adatokat gyűjt a Felhasználóktól.

Az Ön személyes adatait a Triacto Három Lépés Sportegyesület (rövidített név: Triacto SE, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1., képviseli: Nyári László, e-mail cím: info@triacto.hu) kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: Triacto SE vagy Adatkezelő).

A www.triacto.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Triacto SE, aki az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a honlap használatával történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban (GDPR 13. cikk).

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) adatkezelési célonként részletezzük az adatkezelésekkel összefüggő fontos tudnivalókat.

A Tájékoztató célja, hogy:

  • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból és tájékoztatást nyújtunk arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
  • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

A Honlapon megvalósuló valamennyi, később részletezett adatkezelésre vonatkozóan a Triacto SE adatkezelőnek minősül.

I. Valamennyi adatkezelésre vonatkozó információk

Általános információk

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapot látogatók, illetve a Triacto SE által szervezett versenyekre, rendezvényekre való jelentkezés céljából történő regisztrációs felületet (továbbiakban: regisztrálás) használók személyes adatait a Triacto SE a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket. Kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előír.

A Triacto SE elkötelezett abban, hogy a www.triacto.hu oldalát látogatók, illetve ott a versenyekre, rendezvényekre regisztrálók személyes adatait oly módon kezelje, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

Adatbiztonság, titoktartás

Az adatbiztonság keretében az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Az Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását az Adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Az Adatkezelő alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai az Ön által megadott személyes adatok vonatkozásában azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozók az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Személyes adatok kezelésének jogszabályi háttere

A Triacto SE a Honlapon regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Triacto SE az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Triacto SE által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
  • GDPR.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

A jelen Tájékoztatóban az irányadó, fent részletezett jogszabályokban használatos fogalmakat, az ott meghatározott értelmezésük szerint használjuk, azonban a jelen Tájékoztató könnyebb értelmezése végett a gyakran használt fogalmakról az alábbiakban tájékoztatjuk.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: valamely adatkezelési művelet, technikai feladat elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, vagy megsemmisítése oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Regisztrált felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a http://triacto.hu/ oldalon a Triacto SE által szervezett és Honlapon közzétett versenyen vagy rendezvényen történő részvétel céljából regisztrál.

Az érintettek jogai, joggyakorlás módja

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át.

Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk pontos legyen Önről.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük, illetve bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítése céljából történik, úgy az irányadó jogszabályokban foglalt időtartamon belül az adatkezelő adattörlést nem tud kivitelezni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlásának keretein belül az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az adott adatkezelési célhoz adott hozzájárulását. A visszavonás az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Az adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az info@triacto.hu címen, továbbá postai úton a Triacto SE székhelyére címzett levéllel (1025 Budapest, Szeréna út 5/1.)

Az Adatkezelő az adatkezelésekkel összefüggő kérelmekkel, bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban, telefonon, valamint a Regisztrált felhasználónak az Adatkezelő rendszerében nyilvántartott e-mail címén vagy levelezési címén, vagy az online hibabejelentő felületen keresztül folytatja. Az Adatkezelő elsősorban a Regisztrált felhasználó által az Adatkezelőhöz forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra.

A Triacto SE az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

II.Adatkezelési célonként történő tájékoztatás

A Honlapon történő regisztrációval összefüggő adatkezelés

A Honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja, a Honlapon közzétett Triacto SE által szervezett versenyek szervezése, lebonyolítása, a versenyzők tájékoztatása.  

Az adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) a) pont). Ezúton tájékoztatjuk, hogy versenyen történő részvétel céljából a felületen regisztrálni mindenki saját személyes adataival jogosult.

 A felhasználó adatainak kezeléséhez az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulását - az „Adatkezelési Tájékoztató” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött e-mailben szereplő URL-re történő kattintással adhatja meg.

A regisztráció során kért személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím) szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, melynek megfelelően az adatszolgáltatás nem kötelező, annak elmaradása azt eredményezi, hogy a regisztrálás sikertelen, a felhasználó a versenyen részt venni nem jogosult.

A személyes adatok kezelése addig történik, amíg az adatkezelési cél megvalósul, tehát az aktuális verseny vagy rendezvény végét követő legkésőbb 30. nap vagy addig, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, és ezzel kéri az adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontjában visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonását az Adatkezelő adatainál feltüntetett elérhetőségeken kérheti akként, hogy a hozzájárulás visszavonása iránti kérelem beküldője azonosítható legyen az adatkezelő részére (a regisztráció során megadott e-mail címről érkezzen, postai levélben feltüntetésre kerüljön a már korábban megadott név, e-mail cím, stb.).

A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg, valamint a [*], aki a Honlap üzemeltetését és tárhelyszolgáltatását látja el, mint adatfeldolgozó. Más címzettje az adatoknak nincs, adattovábbítás nem történik.

A Regisztrált felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok védelme érdekében. A személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján történő kezelése miatt az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli akkor, ha az abból származó kár a Regisztrált felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Hírlevél küldés céljából történő adatkezelés

A hírlevél küldéshez hozzájárulásukat adók adatait a Triacto SE kezeli abból a célból, hogy non-profit célú adatbázist építsen, és az érintettek részére a Triacto SE tevékenységével összefüggő (versenyek,események,rendezvények) e-mail hírleveleket küldjön. Minden érintett kizárólag a saját személyes adatait adhatja meg a hírlevél küldés céljából történő adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő addig kezeli, amíg a felhasználó adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy ha az előbbi időpont, akkor addig, amíg az adatkezelő hírleveleket kíván küldeni az érintett részére, tehát az adatkezelés célja meg nem valósul. A felhasználó által megadott hozzájárulás az adatkezelés során bármely időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Közvetlen tájékoztatás célját szolgáló közlés semmilyen módon nem továbbítható annak a Regisztrált felhasználónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező, illetve nem jogszabályon alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az, hogy az érintett nem értesül az adatkezelő ajánlatairól, az által nyújtott szolgáltatás részleteiről, újdonságairól.

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.